יש להכנס למערכת עם כתובת המייל איתה נרשמתם לעזרה
במערכת החדשה יש להזדהות באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני שאיתה נרשמתם לעזרה
כל התגיות במערכת


תנאי שימוש באתר

במידה וגילכם נמוך מ-18 שנים, אנא היוועצו בהורה או במבוגר אחראי בטרם אישור תנאים אלו, הואיל והם כוללים נושאים משפטיים. 
המסמך פונה לגברים ונשים כאחד כל האמור בלשון זכר יראו אותו כאילו נאמר בלשון נקבה ולהפך כל הנאמר בלשון  יחיד יראו אותו כאילו נאמר בלשון רבים ולהפך.

ברוכים הבאים לפיקיוויקי  מאגר תמונות ומדיה שיתופי בנושא ארץ ישראל – אתרים, אישים, נופים, אירועים ועוד (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל קבוצת אבני מורשת, .ע"ר  58071790 (להלן: "הנהלת האתר"). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
בכל מקום בתנאים אלה בו מפורטת אחריותה של הנהלת האתר, הכוונה היא גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה. 
אודות האתר
האתר משמש כמאגר שיתופי לתמונות ולמדיה דיגיטלית בנושאי מדינת ישראל. מקור התוכן באתר הוא במשתמשי האתר עצמם (להלן: "תכני האתר").. האתר משמש כמשאב ציבורי, העומד לרשות הציבור ולשימושו החופשי, בכפוף להוראות הדין ותנאים אלה.

השימוש באתר
שימוש בתמונות הכלולות במאגר:
התמונות שנתרמו למאגר נמסרו תחת רישיון מסוג Creative Commons ייחוס 2.5 ישראל.
בהתאם לרשיון זה הנך רשאי :
• לשתף,  להעתיק, להפיץ ולהעביר את היצירה וכן  לעבד את היצירה.
• עלייך לייחס את התוכן (תמונה) שהעלית (לתת קרדיט) באופן המצוין על-ידי היוצר או מעניק הרישיון.
• בכל שימוש חוזר, או הפצה של היצירה, עליך להבהיר לאחרים את תנאי הרישיון ביצירה.
• במקרים בהם תורם התמונה ויתר במפורש על דרישתו למתן ייחוס (קרדיט) לתמונה, באמצעות סימון התיבה המתאימה לצד התמונה שהעלה למאגר, תוכל לעשות בתמונה שימוש כאמור, ללא מתן קרדיט. 

קישורים לאתר
אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

רישום לאתר
תוכל להזין תכנים לאתר לאחר השלמת תהליך ההרשמה, ולאחר שהתקבלה הסכמתך לתנאי השימוש.
בעת ההרשמה לאתר תתבקש למסור מספר פרטים אישיים כגון שם מלא וכתובת דואר אלקטרוני.  עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להזין תכנים לאתר ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך (כגון במקרה בו תועלה טענה כי התכנים שמסרת לפרסום מפרים זכויות של צדדים שלישיים ויש להסירם). ייתכן ותתבקש להוסיף ולמסור פרטים נוספים, המתחייבים מאופי האתר, כגון פרטים הנוגעים למהות התכנים שהזנת, פרטי הצילומים, הצלם וכיו"ב. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש.
הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע שבבעלות הנהלת האתר. הנהלת האתר לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.
הנהלת האתר רשאית שלא לאפשר לך להזין תכנים לאתר ו/או להסיר תכנים שהזנת לאתר ו/או לערוך בהם שינויים - וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית הנהלת האתר לבטל את רישומך לאתר, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
• אם בעת ההרשמה לאתר מסרת במתכוון פרטים שגויים;
• אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בהנהלת האתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים באתר;
• אם השתמשת באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
• אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
• אם תעשה פעולה כלשהי שתמנע מאחרים להשתמש באתר או להמשיך וליהנות ממנו בכך דרך שהיא;
קניין רוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכנים הכלולים בו הינם חופשיים לשימוש הכלל, למעט המסמכים הבאים: "תנאי שימוש באתר", "פיקיוויקי- מדיניות הפרטיות" ו "פיקיוויקי-מדניות זכויות יוצרים". המסמכים הנ"ל הינם בבעלות של צד שלישי, שהתיר להנהלת האתר להשתמש בהם. במסמכים אלה אין לעשות כל שימוש שהזכות לעשותו שמורה לבעל זכות היוצרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי הזכויות, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
תכנים שלך המתפרסמים באמצעות האתר
הנהלת האתר מאפשרת לך למסור תכנים לפרסום באתר ומעודדת אותך לעשות כן. תכנים אלה, יתפרסמו באזורים המיועדים לכך באתר. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם, או לקבוע היכן יפורסמו באתר ובאיזה שם.

כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה מאשר שאתה בעל מלוא זכויות היוצרים בתכנים אלו – לרבות הזכות להעתיקם, לפרסמם, לבצעם בפומבי, לשדרם ולהעמידם לרשות הציבור – או שיש בידך רישיון מתאים מבעלי זכויות היוצרים לבצע את כל הפעולות האלה בלי הגבלה, או שהתכנים מצויים בנחלת הכלל.
במידה וגילך נמוך מ-18 שנים, עליך לקבל תחילה את אישור הוריך או אפוטרופוסך החוקי, בטרם תמסור תכנים לפרסום באתר. אישור זה יימסר בעת ההרשמה לאתר .

במסירת התכנים לפרסום באתר אתה מקנה למשתמשים רישיון מסוג Creative Commons ייחוס 2.5 ישראל שעיקריו - חופש לעבד את התכנים, להעתיקם ולהעבירם, אך בכפוף לחובת ייחוס היצירה באופן המצוין על-ידי היוצר (מתן קרדיט).
במקרה שתרצה לאפשר שימוש בתוכן ללא דרישת ייחוס, תוכל לאשר זאת על ידי סימון המקום המתאים ליד היציר/ות שתעלה למאגר. 
 למידע נוסף אודות רישיון זה בפרט ורישיונות CC בכלל, ראה אתר http://creativecommons.org.il .

הנהלת האתר מעודדת את חופש הביטוי ואת פרסומם של תכנים המתאימים לאופי האתר. עם זאת, כדי למנוע ניצול לרעה של האפשרות הפתוחה בפניך לטעינת תכנים לאתר, או להשתמש בו, רשאית הנהלת האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם באתר. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום תכנים הכוללים דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם באופן חד משמעי, בלא צורך להפעיל שיקול דעת משפטי. עם זאת, בשל אופיו הדינאמי של האינטרנט, אין הנהלת האתר מתחייבת לבדוק את התכנים בכל עת.
הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות לתכנים המתפרסמים באתר והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום ועל המשתמש שהסתמך ו/או נעזר ו/או עשה שימוש בתכנים. תכנים אלה אינם מבטאים את דעתה של הנהלת האתר או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
בעת מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום כאמור. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך להזין לאתר את התכנים הבאים:
• כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
• כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
• כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
• כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
• סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
• כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
• כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
• כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;

• כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
• כל תוכן בעל אופי פרסומי;
• כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
• כל תוכן שהגישה אליו חסומה לרוב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
הנהלת האתר רשאית לסרב להזין, או לאפשר לטעון, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום, או לטעינה בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה. בנוסף, הנהלת האתר תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר, או טעינת תכנים באמצעותו. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות הנהלת האתר לפי כל דין.

מידע נוסף על תמונות המתאימות למאגר ראו בדף : חשוב לדעת
התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת תכנים הכוללים פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום התכנים. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

אחריות הנהלת האתר
התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות התכנים והאתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.
השימוש באתר ובכל תוכן בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן בו. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.
כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי תכנים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. הנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה

דרישה להסרת תכנים מהאתר
הנהלת האתר מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. כל בקשה להסרת תכנים המפרים זכויות יוצרים מהאתר, או בקשות נגד להצבה מחודשת של תכנים באתר (בטענה להסרה שגויה או זיהוי שגוי של התוכן המוסר), חייבת להיעשות בהתאם למדיניות זכויות היוצרים באתר.
לאחר קבלת הודעה להסרת תכנים מהאתר, או להצבתם מחדש, תפעל הנהלת האתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות הדין.

קישורים באתר
הנהלת האתר עשויה להציב באתר קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי הנהלת האתר, או מטעמה והנהלת האתר איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת הנהלת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

הנהלת האתר רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

פרטיות ואבטחת מידע
הנהלת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים בו. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בדף מדיניות הפרטיות באתר זה,  והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, או באמצעות האתר, וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.
שינויים באתר והפסקת השירות
הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, לפי החלטתה ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת את פעילות האתר, כולו או מקצתו. ככל הניתן, תפרסם הנהלת האתר הודעה על הפסקת הפעילות זמן סביר מראש, בעמוד הבית של האתר. עם הפסקת פעילות האתר, או חלק ממנו, תחזיק הנהלת האתר את התכנים הכלולים בו למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותם בלא לשמור כל גיבוי מהם ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינוי תנאי השימוש
הנהלת האתר רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות זכויות היוצרים ובמידת האפשר תינתן הודעה על כך באתר, זמן סביר לפני שהשינויים יכנסו לתוקף. מומלץ לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר, על-מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו, ככל שחלו.
דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.
המחאה
העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או כל חלק מהן, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה, כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.
פנה אלינו

הנהלת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם: [email protected].

מדיניות זכויות יוצרים

פניה להנהלת האתר:
הנהלת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם תוכן מסוים באתר מפר לדעתך את זכויות היוצרים שלך, או זכויות יוצרים שהנך מייצג, אתה רשאי לפנות בכתב להנהלת האתר, לפי הפרטים שלהלן והנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה על-מנת לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי   [email protected] .
על פנייתך להנהלת האתר לכלול את הפרטים הבאים:
• זיהוי של היצירה המוגנת אשר לטענתך זכויות היוצרים בה הופרו. במידה ופנייתך כוללת דיווח אודות מספר יצירות, אנא דאג לכלול פירוט מספק לגבי כל יצירה ויצירה;
• זיהוי ומיקום התוכן באתר שלטענתך מפר את זכויות היוצרים ביצירות המוגנות עליהן דיווחת ושהסרתו ו/או מניעת הגישה אליו מתבקשת על-ידך;
• פרטים ודרכי תקשורת שיאפשרו להנהלת האתר ליצור עמך קשר, כגון: כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני;
• הצהרה לפיה הנך סבור בתום-לב כי השימוש באתר בתוכן עליו דיווחת מהווה שימוש אסור וללא הרשאה מבעל זכויות היוצרים ו/או נציגיו ו/או הוראות החוק. בנוסף, עליך להצהיר כי כל המידע שנמסר על-ידך הוא נכון ומדויק.
 לאחר קבלת פנייתך, הנהלת האתר עשויה לפנות אליך על-מנת שתספק לה מידע נוסף, בטרם תפעל להסיר ו/או למנוע גישה לתוכן עליו דיווחת. הנהלת האתר רשאית למסור את פרטיך לאדם ו/או גוף אשר טען לאתר את התוכן המפר לכאורה, על-מנת שיוכל לפנות אליך במישרין ולהגיב לטענותיך.
פניה נגדית
במידה ותכנים שטענת לאתר הוסרו ממנו על-ידי הנהלת האתר, בעקבות פניית צד שלישי הטוען כי הופרו אילו מזכויותיו, הנך רשאי לפנות בכתב בפניה נגדית להנהלת האתר, לפי הפרטים המפורטים לעיל. על פנייתך לכלול את הפרטים הבאים:
• זיהוי התוכן שהוסר מהאתר ו/או נמנעה הגישה אליו וכן פרטים בדבר מיקום תוכן זה באתר בטרם הוסר ו/או נמנעה הגישה אליו כאמור;
• הצהרה לפיה הנך סבור בתום-לב כי התוכן הוסר מהאתר ו/או נמנעה גישה אליו בשגגה, או בשל טעות בזיהוי;
• פרטים ודרכי תקשורת שיאפשרו להנהלת האתר ליצור עמך קשר, כגון: כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני;
לאחר קבלת כל בקשה להסרה ו/או להצבה מחדש של תוכן באתר, תשקול הנהלת האתר את הבקשה ותפעל בהתאם להוראות החוק, תנאי השימוש באתר ושיקול דעתה הבלעדי.

מדיניות הפרטיות

הנהלת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים ב-PikiWiki (להלן: "האתר"). תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת הנהלת האתר במידע הנמסר לה על-ידי משתמשי האתר, או שנאסף על-ידה במהלך פעילותו השוטפת של האתר. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.
מסירת פרטים לאתר.
מסירת תכנים לפרסום באתר מחייבת הרשמה. בעת ההרשמה, המשתמש יידרש שם מלא וכתובת מייל. השדות שחובה עליך למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המבוקשים בשדות החובה, לא תוכל לטעון תכנים לאתר. כאשר הנך מוסר מידע אישי של צד שלישי, הנך מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו להנהלת האתר.

מאגר המידע
הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. דע כי אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים וכי מסירתם לצורך ההחזקה או השימוש בהם במאגר המידע תלויה בהסכמתך. עם זאת, בלא למסור את הפרטים הנדרשים במהלך ההרשמה, לא תוכל לטעון תכנים לאתר.

השימוש במידע
בעת שתשתמש באתר, יתכן שיצטבר מידע על האופן שבו אתה משתמש בו. מידע כזה יכול שיכלול, לדוגמה, פרטים אודות העמודים ו/או הפריטים שבהם צפית, הזמן בו שהית באתר, כתובת האינטרנט (IP Address) ממנה ניגשת לאתר ועוד. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
• כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר;
• כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
• ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
• לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם;
• לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.
אנו ממליצים לך להתעדכן מידי פעם במדיניות הפרטיות של האתר, כיוון שהיא עשויה להשתנות מעת לעת.

מסירת מידע לצד שלישי
הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים שלהלן:
• ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
• אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
• אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
• בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר;
• בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
• הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
• אם הנהלת האתר תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies
באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

אבטחת מידע
הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות למידע שהוזן על ידי משתמשים באתר.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שינויים במדיניות הפרטיות
הנהלת האתר רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.